آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش، مجموعه کارهای کنترل کیفی آزمایش‌ها و تجهیزات خود را براساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت به انجام می‌رساند.
جهت مشاهده تاییدیه‌های هر دوره،روی گزینه ها کلیک نمائید.