آزمایشگاه ها و بیمارستان های همکار میتوانند برنامه ی هفتگی انجام تست ها را از این قسمت دانلود کنند.

درصورت بروز هرگونه تغییر در روند انجام تست ها، برنامه ی زیر بروزرسانی خواهد شد.
جهت توضیحات بیشتر با شماره تماس مخصوص آزمایشگاه های همکار : ۰۱۷۳۲۳۲۵۸۰۶ تماس حاصل فرمائید.
.