بخش الکتروفورز

/
آزمایشگاه کاوش مجهز به دستگاه کاپیلاری سبیا فرانسه است.با انجام آزمایش‌های الکتروفوز هموگلوبین، سرم، ادرارو مایعات بدن. انجام ایمونوالکتروفورز سرم وادرار