بخش بیوشیمی عمومی و تخصصی

/
بخش بیوشیمی آزمایشگاه کاوش با فعالیت در دو شیفت کاری، آزمایش‌های روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می‌دهد. بخش بیوشیمی شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن می باشد. در این بخش آزمایش های متعددی بر روی نمونه های سرم ، پلاسما، ادرار و مایعات مختلف بدن مانند

بخش کروماتوگرافی ( HPLC )

/
تشخیص و اندازه‌گیری بسیاری از داروها، اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و ... با روش HPLC اندازه‌گیری بسیاری از داروها از قبیل فنوباربیتال، کاربامازپین، والپرات سدیم، لاموتریژین، گاباپنتین و... اسیدهای آمینه از قبیل فنیل آلانین، تیروزین و ... و تست‌های شیمیایی ازجمله PKU