ارتباط سلنیوم و خطر سرطان مری: مقاله مروری

/
Abstract: Esophageal cancer (EC) is one of the most common…

ژنتیک و انسان شناسی HLA جمعیت گرگان (ایران)

/
Abstract Gorgan (Iran) have been studied for HLA-A, -B, -C,…