• موسس آزمایشگاه

  دکتر حمیدرضا جوشقانی

  موسس آزمایشگاه

 • مدیر آزمایشگاه

  دکتر ساناز رویانی

  مدیر آزمایشگاه

 • مدیر اجرایی آزمایشگاه

  اقای سیدمحمد هدایت مفیدی

  مدیر اجرایی آزمایشگاه

 • سوپروایزر آزمایشگاه

  اقای طالب خطی

  سوپروایزر آزمایشگاه