در مواردی که آزمایش توسط پزشک درخواست داده میشود :

در مورد دفترچه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی و بانک ملی، نسخه الزاما باید توسط پزشک ثبت الکترونیک گردد.

در بیمه های تامین اجتماعی و بانک ملی بهمراه داشتن کارت ملی بیمار ، الزامیست.

در بیمه های خدمات درمانی، کد رهگیری بهمراه کارت ملی الزامیست.

در مورد سایر دفترچه ها، نسخه ای که داخل دفترچه نوشته شده است، عکس دار بودن دفترچه الزامیست.

نسخه هایی که در برگه آزاد نوشته شده باشد، بهمراه داشتن کارت ملی معتبر الزامیست.

مدارک لازم برای بیمه های تکمیلی:
 در مورد تمامی بیمه های تکمیلی، بهمراه داشتن کارت ملی ( شناسنامه برای افراد زیر ۱۸ سال) الزامیست.
در آزمایش های درخواست شخصی بدون نسخه، بهمراه داشتن کارت ملی الزامیست. خصوصا در مورد آزمایش های:
تشخیص بارداری، گروه خونی ، هپاتیت و ایدز ، عدم اعتیاد
  • برای انجام آزمایش غربالگری و سلامت جنین، ارائه آخرین سونوگرافی الزامیست.
  • برای نمونه های پاتولوژی، نتایج آزمایش های قبلی، MRI، سی تی اسکن و سایر مدارک پزشکی را همراه داشته باشید.