مسئول فنی بخش:

دکتر حمیدرضا جوشقانی

پرسنل بخش :

اقای طالب خطی دیزآبادی

انجام، آموزش، نظارت و ممیزی کنترل کیفی و تضمین کیفیت کلیه بخش‌های آزمایشگاه