مسئول فنی بخش:

دکتر حمیدرضا جوشقانی

پرسنل بخش :

اقای طالب خطی

انجام، آموزش، نظارت و ممیزی کنترل کیفی و تضمین کیفیت کلیه بخش‌های آزمایشگاه