پروفسور حمیدرضا جوشقانی

سوابق تحصیلی:

 • رتبه یک دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی کشور
 • رتبه یک کنکور دکتری تخصصی کشور سال 1378(سهمیه آزاد)
 • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد کشور سال 1375(سهمیه کارکنان)
 • دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

استاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سوابق کاری:

 • مسئول آزمایشگاه مرکزی علی آباد کتول
 • معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی گرگان
 • مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • رییس آزمایشگاه رفرانس استان گلستان
 • رییس دانشکده پیراپزشکی گرگان
 • رییس دانشکده فن آوری های نوین گرگان
 • معاون غذاو دارو استان گلستان
 • مدیر گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • سردبیر مجله بین المللی Medical Laboratory Journal